zdch.grkatpo.sk - Záchrana drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste
http://zdch.grkatpo.sk/?ciele_projektu
Mapa stránokÚvod > Ciele projektu
  Slovenčina   Polski

Cieľ projektu

Hlavný cieľ projektu

Zintenzívnenie poľsko-slovenskej partnerskej spolupráce cirkevných subjektov za účelom zachovania a propagácie kultúrno-historického dedičstva v slovensko-poľskom prihraničí

Špecifické ciele

1. Zachovanie regionálneho kultúrneho dedičstva v pohraničí prostredníctvom zlepšenia technického stavu a zabezpečenia drevených sakrálnych pamiatok.

2. Zatraktívnenie a vytvorenie podmienok pre sprístupnenie drevených sakrálnych pamiatok širokej medzinárodnej verejnosti

3. Zvýšenie kultúrno-historického povedomia verejnosti o drevených sakrálnych pamiatkach v slovensko-poľskom pohraničí využitím informačných technológií

4. Propagácia drevených sakrálnych pamiatok v prihraničnom regióne.

Naplnenie cieľov programu

Samotná realizácia projektu si v užšom kruhu pre úspešné naplnenie cieľov vyžaduje intenzívnu spoluprácu partnerov na oboch stranách slovensko-poľskej hranice a prehlbuje tak slovensko-poľskú spoluprácu na úrovni cirkevných a svetských organizácií. V širšom aspekte projekt podporuje slovensko-poľské zbližovanie na úrovni cieľových skupín, domácich obyvateľov a turistov, vzájomným spoznávaním kultúrnych osobitostí i rozširovaním povedomia o spoločných tradíciách.

Prostredníctvom vytvorenia kompaktného turisticko-poznávacieho produktu v podobe “turistickej cesty po sakrálnych drevených pamiatkách” sa región stane príťažlivejší pre cestovný ruch, čím sa zvýši konkurencieschopnosť a posilní socio-ekonomický a kultúrny rozvoj regiónu.

Cezhraničný dopad

Úspešnou realizáciou projektu sa výrazne zlepší technický stav kultúrno-historického dedičstva v slovensko-poľskej prihraničnej oblasti v podobe drevených sakrálnych stavieb. Tým sa položí základ pre ďalšie aktivity na poli turisticko-poznávacom. Vytvoria sa podmienky pre vzájomné kultúrne spoznávanie, posilní sa cezhraničná komunikácia.

Osadením automatizovaných viacjazyčných sprievodcov, označením tzv. “turistickej cesty” a vydaním informačnej brožúrky sa vytvorí turisticko-poznávací produkt, ktorý sprístupní informácie o sakrálnych pamätihodnostiach regiónu širokej verejnosti a celkovo zvýši povedomie o spoločnej histórii a kultúrnych tradíciách tohto cezhraničného regiónu.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 - 2013.
Copyright © 2010-2011 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov