zdch.grkatpo.sk - Záchrana drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste
http://zdch.grkatpo.sk/?ciele_projektu&id=&lng=pl
Mapa witrynyStrana glówna > Cele projektu
  Slovenčina   Polski

Cele projektu

Cel ogólny

Wzmocnienie intensywności polsko-słowackiej współpracy partnerskiej subiektów w celu utrzymania i promocji kulturalno-historycznego dziedzictwa na terenie słowacko-polskiego regionu przygranicznego

Cele szczegółowe

1. Utrzymanie regionalnego dziedzictwa kulturalnego w regionie przygranicznym za pośrednictwem poprawienia stanu technicznego i zabezpieczenia drewnianych zabytków sakralnych.

2. Podniesienie kulturalno-historycznej świadomości o drewnianych zabytkach sakralnych w regionie przygranicznym słowacko-polskim przez wykorzystanie technologii informacyjnej.

3. Promocja drewnianych zabytków sakralnych w regionie przygranicznym.

Realizacja celów Programu

Sama realizacja projektu w ograniczonym kręgu wymaga intensywnej współpracy partnerów po obu stronach słowacko-polskiej granicy i pogłębia tak słowacko-polską współpracę na poziomie religijnych i świeckich organizacji. W szerszym aspekcie projekt wpiera słowacko- polskie zbliżanie się na poziomie grup docelowych, krajowej ludności i gości, i to przez wzajemne poznawanie swoistości kulturalnych i poszerzanie świadomości o wspólnych tradycjach. Za pośrednictwem zachowania zabytków kultury w regionie powstaną warunki do dalszego rozwoju regionu i ruchu turystycznego, podniesie się konkurencyjność i wzmocni się socjalno-ekonomiczny i kulturalny rozwój regionu.

Wpływ transgraniczny

Poprzez pomyślną realizację projektu w sposób istotny poprawi się stan techniczny kulturalno-historycznego dziedzictwa w słowacko-polskim regionie przygranicznym, w postaci drewnianych sakralnych budowli. Powstanie tak podstawa do dalszej działalności w dziedzinie poznawania i turystyki. Powstaną warunki do wzajemnego kulturalnego zapoznania się, umocni się komunikacja transgraniczna. Przez instalację zautomatyzowanych wielojęzycznych przewodników oraz wydanie publikacji informacyjnych, stworzenie webportalu powstanie produkt, który udostępni informacje o zabytkach sakralnych regionu szerokiej publiczności i w ogóle podniesie świadomość o wspólnej historii i wspólnych tradycjach kulturalnych regionu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.
Copyright © 2010-2011 Greckokatolickie arcybiskupstwo Prešov