zdch.grkatpo.sk - Záchrana drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste
http://zdch.grkatpo.sk/?o_projekte
Mapa stránokÚvod > O projekte
  Slovenčina   Polski

O projekte

Základné informácie o projekte Európsky fond regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013

Prioritná os II: Sociálny a ekonomický rozvoj
Oblasť podpory 2: Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva
Názov projektu: Záchrana drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste
Vedúci partner: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
Číslo projektu: WTSL.02.02.00-84-119/08
Začiatok projektu: marec 2010
Ukončenie projektu: február 2012
Celkové náklady projektu: 526 397,70 €
Spolufinancovanie z ERDF: 428 120,33 €
Národné spolufinancovanie: 98 277,37 €

Popis projektu

Projekt má charakter úvodnej etapy širšieho riešenia záchrany sakrálnych stavieb v prihraničnej oblasti. Cieľom projektu je záchrana kultúrnych pamiatok v slovensko-poľskom regióne, pričom hlavná pozornosť je upriamená na drevené sakrálne pamiatky. Projekt má charakter úvodnej etapy širšieho riešenia záchrany sakrálnych stavieb bez ohľadu na konfesijnú príslušnosť a Gréckokatolícky arcibiskupský úrad ako iniciátor a vedúci partner projektu je otvorený spolupráci s ďalšími organizáciami náboženského i svetského charakteru. Do projektu je zapojených 14 partnerov (6 slovenských a 8 poľských) – Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Gréckokatolícke farnosti Bardejov, Hunkovce, Kružlov, Lukov, Kapišová, Losie, Nowica, Przyslup, Snitnica, Uście Gorlickie, Gladyszow, Petna-Malastow a nezisková organizácia Fundacja im. metropolity Andrzeja Szeptyckiego ITAJ. Projekt zahŕňa renováciu a vybavenie 16 chrámov, ktoré si to vzhľadom na svoj stav najviac vyžadujú. Renovačné a reštauračné práce budú obsahovať opravy striech, opláštenia, interiérov a ikonostasov, podľa potrieb jednotlivých chrámov. Vybrané chrámy budú vybavené bezpečnostným systémov proti vykradnutiu. Poznávací rozmer projektu a aktivity smerujúce k podpore vzájomného spoznávania pokryje inštalácia audio sprievodcov v 10 jazykoch, samostatné publikácie o jednotlivých chrámoch, webportál a reklamné pečiatky chrámov. V rámci publicity projekt počíta s dvomi konferenciami (úvodná a záverečná), informovaním prostredníctvom webu, médií a informačnými tabuľami. Cieľovými skupinami projektu sú miestne obyvateľstvo, návštevníci regiónu, študenti a každý, kto sa zaujíma o históriu a kultúrne tradície. Prostredníctvom záchrany pamiatok a šírením poznávania projekt zachováva a rozširuje povedomie o kultúrnych tradíciách v cezhraničnom regióne.

Hlavné aktivity projektu

Väčšinu tzv. mäkkých aktivít bude realizovať a koordinovať vedúci partner, Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, za aktívnej účasti jednotlivých partnerov. Investičné aktivity spojené s renovačnými prácami a vybavením chrámov budú v kompetencii jednotlivých vlastníkov chrámov – farností.

Aktivity realizované v rámci projektu sú tieto:

1. Verejné obstarávanie (VO) – je nevyhnutnou aktivitou pre realizáciu projektu. Na základe platnej legislatívy je potrebné vybrať najvhodnejšieho dodávateľa prác a služieb pre ďalšie jednotlivé aktivity, tak aby boli naplnené podmienky pre čo najlepšie hospodárenie s prostriedkami EÚ. VO si realizuje každý partner samostatne.

2. Úvodná konferencia – Úvodnú konferenciu projektu, ktorá sa uskutoční v Poľsku, bude realizovať Gréckokatolícka cirkev farnosť Petna-Małastów. Verejná konferencia je najvhodnejším spôsobom, ako informovať čo najširšiu cieľovú skupinu, poskytuje priestor pre spätnú väzbu a vytvára osobnejší kontakt medzi realizátormi projektu a cieľovými skupinami. Zameraná bude na informovanie o cieľoch projektu, prostriedkoch realizácie a konečnej vízii. Na konferenciu budú pozvaní zástupcovia médií, odbornej i laickej verejnosti a zástupcovia miestnych samospráv. Výstupom aktivity bude realizovaná konferencia a zborník.

3. Renovácia chrámov – Cieľom tejto aktivity je záchrana drevených pamiatok prostredníctvom zlepšenia ich technického stavu. Aktivita bude pokrývať nevyhnutné opravy exteriérov a interiérov jednotlivých chrámov a je nosnou časťou projektu a teda nevyhnutná pre jeho úspešnú realizáciu. Renovovaných bude 11 chrámov z toho 3 na Slovensku a 8 v Poľsku. Výstupmi budú zrenovované exteriéry, interiéry a ikonostasy jednotlivých sakrálnych stavieb.

4. Inštalácia bezpečnostného systému (EZS) – Pre zachovanie a ochranu hodnôt je potrebné vybaviť objekty bezpečnostným systémom proti živlu, krádeži a vandalizmu. V prvej fáze bude systém inštalovaný v objektoch, ktoré si to najviac vyžadujú a preto bolo vybraných 5 slovenských a 1 poľský chrám. Výstupom aktivity budú inštalované bezpečnostné systémy.

5. Inštalácia audio sprievodcov (AS) – Pre zvýšenie kultúrno-historického povedomia verejnosti budú v najvýznamnejších chrámoch inštalovaní elektronickí audio sprievodcovia, ktorí budú obsahovať sprievodný výklad v 10 jazykoch (slovenský, poľský, anglický, nemecký, francúzsky, maďarský, taliansky, ruský, španielsky a ukrajinský). Audio sprievodcovia sú ekonomicky aj časovo najvhodnejším riešením ako zabezpečiť návštevníkom odborný výklad o histórii a zaujímavostiach kultúrnej pamiatky. Výstupom aktivity budú audio sprievodcovia v 8 slovenských a 8 poľských chrámoch.

6. Pracovný workshop – V priebehu realizácie projektu sa uskutočnia tzv. pracovné workshopy, na ktorých sa zúčastnia zástupcovia všetkých partnerov, zástupcovia pamiatkového úradu, prípadne ďalší aktéri na tomto poli. Jednotliví účastníci zhodnotia dosiahnuté výsledky, predložia správy o prebiehajúcej implementácii, prípadne budú riešiť vzniknuté problémy tak, aby nebola narušená celková realizácia projektu. Projekt počíta s realizáciou dvoch pracovných workshopov.

7. Technický audit – V tejto aktivite sa počíta s fotografickým zdokumentovaním všetkých drevených chrámov na slovenskej aj poľskej strane pre potreby celkového zmapovania ich aktuálneho technického stavu a pre potreby tvorby publikácií a ďalších tlačovín. Za realizáciu aktivity bude zodpovedné Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov na slovenskej strane a Fundacja im. metropolity Andrzeja Szeptyckiego ITAJ na strane poľskej.

8. Vypracovanie propagačných materiálov – Výstupmi v záverečnej fáze projektu budú informačné publikácie o jednotlivých drevených chrámoch (16 samostatných publikácií) slovensko-poľského pohraničia. Publikácie budú spracované v štyroch jazykoch (slovenský, poľský, anglický, nemecký). Ďalšími výstupmi bude malá maľovaná mapa so zakreslenými pamiatkami a webportál informujúci verejnosť o priebehu realizácie projektu, histórii a prevádzke chrámov (informácie pre webportál budú spracované z údajov použitých pri spracovaní publikácií). Posledným propagačným výstupom budú pečiatky drevených chrámov pre návštevníkov. Každý chrám bude počas realizácie označený informačnou tabuľou oboznamujúcou s realizáciou projektu podľa platných pravidiel publicity.Všetky výstupy aktivity budú slúžiť na propagáciu chrámov a verejnosti budú zdarma k dispozícii. Aktivitu bude po spracovateľskej stránke zastrešovať arcibiskupstvo Prešov a materiály rozdistribuuje ostatným partnerom.

9. Záverečná konferencia – Poslednou aktivitou, rovnako realizovanou vedúcim partnerom, je konferencia uskutočnená v Prešove, na ktorej budú prezentované všetky výstupy projektu, zhodnotené výsledky a odborná a laická verejnosť bude oboznámená o celkovom priebehu implementácie. Výstupom poslednej aktivity bude konferencia a zborník.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 - 2013.
Copyright © 2010-2011 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov