zdch.grkatpo.sk - Záchrana drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste
http://zdch.grkatpo.sk/?prikra
Mapa stránokÚvod > Miesta realizácie > Príkra
  Slovenčina   Polski

Príkra

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Michala, 1777, NKP

PríkraDrevený chrám svätého archanjela Michala v maličkej obci Príkra bol postavený v roku 1777. V tridsiatych rokoch 20. storočia bol chrám z pôvodného miesta prenesený o niekoľko desiatok metrov vyššie. Počas vojnových čias bol chrám poškodený, no následne v rokoch 1946 – 1947 opravený. V roku 1968 bol zapísaný do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Patrón chrámu svätý archanjel Michal, hebrejsky Mich-a-el, čo znamená „Kto je ako Boh?“, je vodcom nebeských zástupov. Spoločne s ním sa 8. novembra slávi aj sviatok ostatných beztelesných bytostí. Archanjel Michal sa zobrazuje ako vodca Božieho vojska, ako vojak v brnení s mečom v ruke.

Zo stavebného hľadiska ide o trojdielnu, trojpriestorovú, trojvežovú stavbu s troma zdobenými kovanými krížmi. Konštrukcia je zrubová, postavená na masívnom kamennom základe, ktorý vyrovnáva sklon terénu. Konštrukcia veže je stĺpová. Vo veži, vyrastajúcej z predsiene, sa nachádzajú tri zvony, najstarší je z roku 1759.

Zvonku je zrubová časť chránená doskami, krytina strechy je tradične šindľová. Strecha je pyramidálna s postupne sa zvyšujúcimi tromi vežami zakončenými makovičkou, ktorá zvýrazňuje jej dominantné postavenie v obci a plne harmonizuje s okolitou prírodou. Na vrchu veže sa týči cibuľa s kónusom a s ozdobným trojramenným krížom. Zaujímavým prvkom je prekrytie strešných priestorov medzi vežou, loďou a svätyňou.

Pôvodný ikonostas a za ním stojaci hlavný oltár s obrazom Ukrižovania pochádzajú z 18. storočia, hoci niektoré ikony sú o storočie staršie. Ikonostas je riešený v miešanom barokovo-rokokovom klasicistickom štýle. Staršie ikony sú pravdepodobne prenesené z iného staršieho chrámu. Prvý a zároveň hlavný rad zľava pozostáva z ikon: svätý biskup Mikuláš, Bohorodička s Ježiškom na rukách – Hodigitria, Kristus Učiteľ a patrón chrámu svätý archanjel Michal. Dvojkrídlové bohato vyrezávané cárske rokokové dvere obsahujú šesť ikon: vrchné dve ikony Zvestovania a nižšie položené ikony štyroch evanjelistov. Druhý rad ikonostasu obsahuje dvanásť ikon najväčších liturgických sviatkov, takzvaných „prazdnikov“. Tie vychádzajú z kristo-mariologického cyklu cirkevného roka. Zľava obsahuje ikony: Zvestovanie Bohorodičke, Zosnutie Bohorodičky, Nanebovstúpenie Pána, Obriezka Pána, Vzkriesenie, svätý Joachim a Anna. Uprostred nad hlavnými dverami je umiestnená Posledná večera a rad pokračuje ikonami: Vstup Krista do Jeruzalema, Narodenie Krista, kde sú zobrazení pastieri v miestnych dobových krojoch, Premenenie Pána, Krst Krista - Bohozjavenie, Zoslanie Svätého Ducha a Uvedenie Bohorodičky do chrámu. Tretí rad je vyplnený dvanástimi ikonami apoštolov v strede s ikonou Krista Pantokrátora. Nad týmto radom je ešte rad starozákonných prorokov. Pozostáva zo zdobených kruhových medailónov vyplnených ikonami. Zľava sú zobrazení proroci: Áron, Jakub, Daniel, Gedeon, Jonáš, Nahum, Mojžiš, Sofoniáš, Dávid a Abrahám. Vrch ikonostasu je zakončený trojramenným krížom s postrannými postavami – Bohorodičkou na severnej strane a svätým evanjelistom Jánom na južnej strane.

V chráme sa nachádzajú až štyri ikony svätého biskupa Mikuláša, ktorý je veľmi obľúbeným svätcom nielen miestnych veriacich, ale aj východnej cirkvi vôbec. Najvzácnejšia je ikona svätého Mikuláša zo 16. storočia, ktorá patrí medzi najcennejšie ikonopisecké pamiatky na Slovensku. Ďalej sa tu nachádzajú ikony svätého archanjela Michala a Krista Učiteľa zo 17. storočia a procesijný kríž. Za osobitnú pozornosť stojí Mandylion – Nerukotvorennyj obraz, teda Kristova tvár na šatke, nachádzajúca sa na severnej stene vo svätyni. Vo svätyni sa nachádza tiež bočný stôl nazývaný žertveník s ikonou Krista v Getsemanskej záhrade. Kompletná oprava exteriéru a reštaurovanie interiéru prebehla v rokoch 1999 až 2001.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 - 2013.
Copyright © 2010-2011 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov