zdch.grkatpo.sk - Záchrana drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste
http://zdch.grkatpo.sk/?spravy&id=10
Mapa stránokÚvod > Výstupy projektu > Správy
  Slovenčina   Polski

04.05.2011 | Daniel Dzurovčín | Čítanosť(1144)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu

Postup realizácie projektu za obdobie od 5. februára 2011 do 4. mája 2011

Postup realizácie projektu za obdobie od 5. februára 2011 do 4. mája 2011

Vedúci partner – Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov

Riadenie projektu

Táto aktivita je realizovaná priebežne. Počas monitorovaného obdobia boli za účelom riadenia a monitorovania priebehu projektu uskutočnené pracovné porady projektového tímu. Boli uskutočnené aj pracovné stretnutia so slovenskými a poľskými partnermi projektu.

V rámci propagácie projektu bola aktualizovaná webstránka projektu, kde boli doplnené nové informácie o priebehu projektu.

 

Verejné obstarávanie

Na základe platnej legislatívy sú priebežne vyberaní najvhodnejší dodávatelia všetkých prác a služieb pre jednotlivé aktivity za podmienok najlepšieho a najefektívnejšieho hospodárenia s prostriedkami Európskej únie.

 

Vypracovanie propagačných materiálov

Počas monitorovaného obdobia boli vytlačené propagačné brožúrky o šiestich drevených chrámoch. Brožúrky budú distribuované pre širokú odbornú i laickú verejnosť a tiež do jednotlivých chrámov, kde budú bezplatne k dispozícii návštevníkom.

V rámci tejto aktivity boli taktiež uhradené faktúry za výrobu maľovanej mapy drevených chrámov poľsko-slovenského pohraničia.

 

Inštalácia audio sprievodcov

Inštalácia audio sprievodcov je jednou z najrozsiahlejších aktivít tohto projektu. V monitorovanom období boli pripravované sprievodné texty o jednotlivých chrámoch a ich preklad do deviatich jazykov. Vedúci partner riadil celú aktivitu a úzko spolupracoval s ostatnými partnermi a dodávateľmi na príprave jednotlivých textov. Následne začala aj realizácia nahrávok samotných audio sprievodcov pre všetkých 16 chrámov zapojených do projektu.

 

Publicita projektu

V rámci publicity boli pri jednotlivých chrámoch nainštalované pamätné tabule s informáciou o realizácii projektu a podpore Európskej únie v súlade s pravidlami o propagácii projektu. Bolo umiestnených 16 tabúľ, 8 na Slovensku a 8 v Poľsku. V časopise SLOVO bol publikovaný článok o realizácii projektu.

 

Refundácia prostriedkov

V sledovanom období dňa 10.02.2011 došlo k refundácii prostriedkov z ERDF za obdobie od 01.03.2010 do 04.08.2010 v celkovej sume 148.689,09 EUR a tieto prostriedky boli následne odoslané jednotlivých partnerom projektu.

V sledovanom období dňa 23.03.2011 došlo k refundácii prostriedkov z ERDF za obdobie od 05.08.2010 do 04.11.2010 v celkovej sume 137.144,85 EUR a tieto prostriedky boli následne odoslané jednotlivých partnerom projektu.

 

Projektový partner 1 – Gréckokatolícka cirkev, farnosť Bardejov

Renovácia chrámu Tročany

V sledovanom monitorovacom období sa pokračovalo v prácach na oprave dreveného chrámu v Tročanoch. Boli ukončené všetky reštaurátorské práce, tie boli odovzdané a uhradené. Ukončením tejto aktivity partner zrealizovali všetky naplánované aktivity projektu a predložil Záverečnú správu o postupe realizácie projektu.

 

Projektový partner 2 – Gréckokatolícka cirkev, farnosť Hunkovce

Partner zrealizoval všetky naplánované aktivity projektu a v sledovanom období predložil Záverečnú správu o postupe realizácie projektu.

 

Projektový partner 3 – Gréckokatolícka cirkev, farnosť Kružlov

Partner zrealizoval všetky naplánované aktivity projektu a v sledovanom období predložil Záverečnú správu o postupe realizácie projektu.

 

Projektový partner 4 – Gréckokatolícka cirkev, farnosť Lukov

Partner zrealizoval všetky naplánované aktivity projektu a v sledovanom období predložil Záverečnú správu o postupe realizácie projektu.

 

Projektový partner 5 – Gréckokatolícka cirkev, farnosť Kapišová

Partner zrealizoval všetky naplánované aktivity projektu a v sledovanom období predložil Záverečnú správu o postupe realizácie projektu.

 

Projektový partner 6 – Fundacja im. metropolity Andrzeja Szeptyckiego ITAJ

Zamestnanci

V priebehu účtovného obdobia neboli vykonané žiadne platby pre koordinátora. Platba bude vysporiadaná jednorázovo v poslednom štvrťroku tohto projektu. Koordinátor projektu súhlasil s týmto návrhom. Do termínu podania Správy o postupe realizácie projektu však neobdržal potvrdenú správu od prvostupňovej kontroly za sledované obdobie.

 

Projektový partner 7 – Parafia greckokatolicka p. w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Łosiu

Partner zrealizoval všetky naplánované aktivity projektu do 4.11.2010 a ukončil projekt.

 

Projektový partner 8 – Parafia greckokatolicka p. w. Świętej Paraskewy w Nowicy

Partner zrealizoval všetky naplánované aktivity projektu do 4.11.2010 ukončil projekt.

 

Projektový partner 9 – Parafia greckokatolicka p. w. Świętego Michala Archaniola w Przysłopiu

Partner zrealizoval všetky naplánované aktivity projektu do 4.11.2010 ukončil projekt.

 

Projektový partner 10 – Parafia greckokatolicka p. w. Świętego Dymitra w Śnietnicy

Partner zrealizoval všetky naplánované aktivity projektu do 4.11.2010 ukončil projekt.

 

Projektový partner 11 – Parafia greckokatolicka p. w. Świętej Paraskewy w Uściu Gorlickim

Partner zrealizoval všetky naplánované aktivity projektu do 4.11.2010 ukončil projekt.

 

Projektový partner 12 – Parafia greckokatolicka p. w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Gładyszowie

V sledovanom období partner nemal naplánované žiadne aktivity. Do termínu podania Správy o postupe realizácie projektu však neobdržal potvrdenú správu od prvostupňovej kontroly za sledované obdobie.

 

Projektový partner 13 – Parafia greckokatolicka p. w. Świętej Paraskewy w Pętnej

Partner projektu realizoval naplánované aktivity. Do termínu podania Správy o postupe realizácie projektu však neobdržal certifikát prvostupňovej kontroly za sledované obdobie. Oprávnené výdavky si bude nárokovať v nasledujúcom monitorovacom období.

 

Kontrola na mieste

Dňa 01.03.2011 sa uskutočnila Kontrola na mieste realizácie projektu pre partnerov PP1, PP3 a PP4. Kontrola na mieste nezistila žiadne nedostatky.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 - 2013.
Copyright © 2010-2011 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov