zdch.grkatpo.sk - Záchrana drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste
http://zdch.grkatpo.sk/?spravy&id=7
Mapa stránokÚvod > Výstupy projektu > Správy
  Slovenčina   Polski

04.08.2010 | Daniel Dzurovčín | Čítanosť(1282)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu

Postup realizácie projektu za obdobie od 1. marca do 4. augusta 2010

Postup realizácie projektu za obdobie od 1. marca do 4. augusta 2010

Vedúci partner – Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov


Riadenie projektu

Projektový tím sa pravidelne stretáva na poradách za účelom riadenia a kontroly implementácie celého projektu. Projektový tím má 4 členov: koordinátor projektu Mgr. Daniel Dzurovčin, ekonóm projektu Ing. Tatiana Špesová, administrátor projektu je pracovník Agentúry regionálneho rozvoja PSK Matúš Goč a administratívny pracovník (asistent koordinátora) Ing. Jana Kijovská. Na poradách sú zhodnotené dosiahnuté výsledky a vytýčené krátkodobé úlohy a ciele. Zároveň projektový tím priebežne rieši problémy vznikajúce pri implementácii projektu. Riadenie projektu je veľmi náročné z dôvodu vysokého počtu partnerov zúčastnených na projekte.


Verejné obstarávanie

Na základe platnej národnej legislatívy sa priebežne vyberali najvhodnejší dodávatelia všetkých prác a služieb pre jednotlivé aktivity za podmienok najlepšieho a najefektívnejšieho hospodárenia s prostriedkami EÚ.


Vypracovanie propagačných materiálov

Podľa harmonogramu bola spustená web stránka projektu http://zdch.grkatpo.sk, ktorá prezentuje základné informácie o programe a samotnom projekte, ďalej informuje o postupe realizácie a výsledkoch projektu a prezentuje jednotlivé výstupy projektu.

V rámci tejto aktivity bolo tiež vyrobených 16 ks informačných tabúľ, ktoré budú následne inštalované pri všetkých drevených chrámoch zapojených do projektu a po malej úprave budú po ukončení projektu slúžiť ako pamätné tabule.

 

Projektový partner 1 – Gréckokatolícka cirkev, farnosť Bardejov


Renovácia chrámu Tročany

Po výbere dodávateľa renovačných prác, ktoré prebehlo v súlade s platnou legislatívou a po podpise zmluvy s dodávateľom bola realizovaná samotná oprava Dreveného chrámu sv. Lukáša v Tročanoch /NKP/. Za dané obdobie sa urobili tieto práce: Rozobrala sa a opravila poškodená časť kamennej podmurovky, odstránil sa starý šindeľ zo stien, ako aj zo strechy, demontovali sa poškodené časti stien, krovu a veže. Po komunikácii a následnom schválení Krajským pamiatkovým úradom v Prešove sa vykonala oprava zrubových stien tzv. protézovaním. Následne sa začala montáž šindľovej krytiny strechy, opravili sa okná a ošetrili kovové časti. Drevené prvky sa ošetrili Bochemitom a niektoré drevené časti sa impregnovali.

 

Projektový partner 2 – Gréckokatolícka cirkev, farnosť Hunkovce


Renovácia chrámu Hunkovce

Na základe výberového konania bola zvolená firma a podpísaná zmluva. Renovácia chrámu prebehla podľa harmonogramu. V rámci aktivity bola vymenená šindľová krytina, latovanie, opláštenie a vymenené niektoré poškodené časti zrubovej konštrukcie stavby. Tiež sa uskutočnila oprava a revízia elektrifikácie a hromozvodu. Všetky práce boli vykonané so súhlasom a pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu v Prešove.

 

Projektový partner 3 – Gréckokatolícka cirkev, farnosť Kružlov


Renovácia chrámu Krivé

Po vykonaní verejného obstarávania a podpísaní zmluvy s úspešným uchádzačom sa začali práce na oprave chrámu. Po demontovaní starého šindľa na streche sa vymenili niektoré poškodené časti krovu, inštalovalo sa nové latovanie a kládol sa ručne štiepaný šindeľ. Vykonala sa oprava bleskozvodu. Práce pokračovali výmenou opláštenia stien chrámu a montážou elektroinštalácie. Steny boli pred zakrytím ošetrené prípravkom Lignostop. Na chráme boli vymenené aj niektoré poškodené časti zrubových stien a podlahy interiéru a bola opravená podmurovka. Následne boli vykonané nátery drevených častí chrámu. Všetky práce prebehli pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu v Prešove.

 

Projektový partner 6 – Fundacja im. metropolity Andrzeja Szeptyckiego ITAJ


Riadenie projektu

Projektový partner realizuje priebežne túto aktivitu. Za poľských partnerov zastrešuje aktivitu Grzegorz Nazar, ktorý komunikuje s projektovým tímom a koordinuje realizáciu aktivít poľských partnerov.

 

Projektový partner 13 – Parafia greckokatolicka p. w. Świętej Paraskewy w Pętnej


Úvodná konferencia

Partner úspešne realizoval aktivitu, ktorá oficiálne odštartovala implementáciu projektu. Propagácia projektu v rámci konferencie bola uskutočnená v súlade s nariadeniami o publicite. Po konferencii bol vydaný zborník.


Renovácia chrámu

Prebehla potrebná oprava elektroinštalácie v chráme v Petnej.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 - 2013.
Copyright © 2010-2011 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov