zdch.grkatpo.sk - Záchrana drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste
http://zdch.grkatpo.sk/?spravy&id=8
Mapa stránokÚvod > Výstupy projektu > Správy
  Slovenčina   Polski

01.03.2011 | Daniel Dzurovčín | Čítanosť(1218)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu

Postup realizácie projektu za obdobie od 5. augusta do 4. novembra 2010

Postup realizácie projektu za obdobie od 5. augusta do 4. novembra 2010

Vedúci partner – Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov

 

Riadenie projektu

Táto aktivita je realizovaná priebežne. Počas monitorovaného obdobia boli za účelom riadenia a monitorovania priebehu projektu uskutočnené pracovné porády projektového tímu. Boli uskutočnené aj pracovné stretnutia so slovenskými a poľskými partnermi projektu, na ktorých bola vedúcim partnerom vykonaná kontrola priebehu projektu a súlad realizácie projektu so schváleným harmonogramom a rozpočtom. V rámci propagácie projektu bol v časopise SLOVO uverejnený článok o priebehu realizácie projektu.

 

Verejné obstarávanie

Na základe platnej legislatívy sú priebežne vyberaní najvhodnejší dodávatelia všetkých prác a služieb pre jednotlivé aktivity za podmienok najlepšieho a najefektívnejšieho hospodáranie s prostriedkami Európskej únie.

 

Technický audit

V monitorovanom období bol uskutočnený technický audit (fotografické zdokumentovanie) 8 slovenských drevených chrámov zapojených do projektu. Boli urobené fotografie, ktoré budú využité pre propagačné účely, potreby brožúrok a webstránky projektu.

 

Vypracovanie propagačných materiálov

V rámci tejto aktivity bola realizovaná príprava textov do informačných brožúrok a ich preklad do 3 jazykov. Tiež boli pripravené texty pre audio sprievodcov. Časť textov bola následne preložené do 9 jazykov. V tejto aktivite sa priebežne pokračuje. Ďalej v rámci tejto aktivity bolo vyrobených 16 pečiatok drevených chrámov. Pred každým chrámom boli inštalované informačné tabule, ktoré budú po ukončení projektu slúžiť ako pamätné tabule.

 

Projektový partner 1 – Gréckokatolícka cirkev, farnosť Bardejov

 

Renovácia chrámu Tročany

V monitorovacom období sa pokračovalo v prácach na oprave dreveného chrámu v Tročanoch. Dodávateľská firma vykonala odvodnenie chrámu. Následne sa začalo s výmenou doskovej podlahy a bola uskutočnená montáž šindľového obloženia stien. Odovzdanie spomenutých prác bolo 30. septembra 2010, bola vystavená faktúra, ktorá bola následne uhradená.

 

Projektový partner 2 – Gréckokatolícka cirkev, farnosť Hunkovce

 

Inštalácia bezpečnostných systémov

Bolo uskutočnené verejné obstarávanie. S výhercom súťaže boli podpísané zmluvy o dielo. Dodávateľ zrealizoval dohodnutú aktivitu pre chrámy Bodružal a Príkru.

 

Inštalácia audiosprievodcu

Po vykonaní verejného obstarávania prebehla inštalácia techniky pre audiosprievodcov v chrámoch Príkra, Bodružal a Miroľa. Aktivita bude úplná po vyrobení audio sprievodcu na CD Vedúcim partnerov v rámci jeho aktivity Vypracovanie propagačných materiálov.

 

Projektový partner 3 – Gréckokatolícka cirkev, farnosť Kružlov

 

Reštaurátorský prieskum ikonostasu chrámu Krivé

Po vykonaní verejného obstarávania a podpísaní zmluvy bol zrealizovaný reštaurátorský prieskum na ikonostase. Tento prieskum bude slúžiť ako východiskový dokument pri plánovaní ďalších reštaurátorských prác. Všetky práce prebehli pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu v Prešove.

 

Inštalácia bezpečnostného systému – chrám Krivé

Postup pri realizovaní tejto aktivity bol rovnaký ako pri reštaurátorských prácach. Víťazná firma podpísala zmluvu o dielo dňa 03.09.2010. Následne na to bola aktivita realizovaná. Uskutočnenie zákazky bolo prebrané na základe preberacieho protokolu.

 

Inštalácia audiosprievodcu – chrám Krivé

Plánovaná aktivita bola zrealizovaná. Aktivita bude úplná po vyrobení audio sprievodcu na CD Vedúcim partnerov v rámci jeho aktivity Vypracovanie propagačných materiálov.

 

Projektový partner 4 – Gréckokatolícka cirkev, farnosť Lukov

 

Inštalácia audiosprievodcu – chrám Lukov-Venecia

V monitorovacom období PP4 uskutočnil verejné obstarávanie na realizáciu audiosprievodcu. Víťazná firma zrealizovala inštaláciu audiosprievodcu v Drevenom chráme v Lukov-Venecii podľa schváleného harmonogramu. Aktivita bude úplná po vyrobení audio sprievodcu na CD Vedúcim partnerov v rámci jeho aktivity Vypracovanie propagačných materiálov.

 

Projektový partner 5 – Gréckokatolícka cirkev, farnosť Kapišová

 

Inštalácia audio sprievodcu Dobroslava

Na základe verejného obstarávania bola vybraná dodávateľská firma. Zmluva o dielo bola podpísaná 14. 10. 2010. Audiosprievodca bol nainštalovaný, odskúšaný a odovzdaný. Aktivita bude úplná po vyrobení audio sprievodcu na CD Vedúcim partnerov v rámci jeho aktivity Vypracovanie propagačných materiálov.

 

Inštalácia bezpečnostného systému Dobroslava

Súbežne s realizáciou predchádzajúcej aktivity projektu PP5 začal 25. 9. 2010 aj nákup a inštaláciu bezpečnostného systému. Dňa 2. 11. 2010 PP5 prebral dokončenú zákazku.

 

Projektový partner 6 – Fundacja im. metropolity Andrzeja Szeptyckiego ITAJ

 

Renovácia chrámu Czerteż

Všetky práce, ktoré boli naplánované v rámci realizácie aktivity boli vykonané a ukončené, čo bolo potvrdené protokolmi o prevzatí.

 

Projektový partner 7 – Parafia greckokatolicka p. w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Łosiu

 

Renovácia chrámu Łosie
1. Rozposlanie žiadostí o cenové ponuky trom záujemcom
2. Výber najvýhodnejšej ponuky (12. júna 2010)
3. Podpísanie zmluvy s dodávateľom a presun časti ikonostastu určenej na reštaurovanie (15. júna 2010)
4. Ukončenie a prevzatie prác (28. septembra 2010) 5. Zaplatenie za práce (29. septembra 2010)

 

Projektový partner 8 – Parafia greckokatolicka p. w. Świętej Paraskewy w Nowicy

 

Renovácia chrámu Nowica
1. Rozposlanie žiadostí o cenové ponuky trom záujemcom
2. Výber najvýhodnejšej ponuky
3. Podpísanie zmluvy s dodávateľom
4. Ukončenie a prevzatie prác Projektový partner 9 – Parafia greckokatolicka p. w. Świętego Michala Archaniola w Przysłopiu

Renovácia chrámu Przysłop

Vo verejnom obstarávaní bola vybraná najlepšia ponuka Jana Przybylskiego. Po vyhotovení zmluvy firma začala práce. Po zakončení prác bolo dielo prevzaté predstaviteľom z Krajského reštaurátorského úradu, pobočka v Novym Saczu. Úloha bola splnená a prebehla platba na účet dodávateľa.

 

Projektový partner 10 – Parafia greckokatolicka p. w. Świętego Dymitra w Śnietnicy

 

Renovácia chrámu Śnietnia

Na základe najlepšej cenovej ponuky sa vybral dodávateľ „Nobile Art., Konserwacja Dzieł Sztuki, mgr Teresa Pieniążek.” a farnosť pristúpila k podpísaniu zmluvy. Ku konečnému prevzatiu došlo 2. októbra zamestnancom Úradu pre ochranu pamiatok v Novom Sonči.

 

Projektový partner 11 – Parafia greckokatolicka p. w. Świętej Paraskewy w Uściu Gorlickim

 

Renovácia chrámu Uście Gorlicke

V tomto období partner zreštauroval ikonostas. Prostriedky v rámci tejto dotácie boli určené na pokračovanie prác z uplynulých rokov. Bola podpísaná zmluva z firmou „Nobile Art – Konserwcja Dzieł Sztuki.“

 

Projektový partner 12 – Parafia greckokatolicka p. w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Gładyszowie

 

Renovácia chrámu Gładyszow

Počas prípravného procesu bola vybraná dodávateľská firma Usługi remontowo-budowlane KARBUD Krzysztof Karwat” vzhľadom na najlepšiu cenovú ponuku, ktorá podľa harmonogramu zrealizovala naplánované práce.

 

Projektový partner 13 – Parafia greckokatolicka p. w. Świętej Paraskewy w Pętnej

 

Renovácia chrámu Pętna

Partner projektu realizoval naplánovanú aktivitu.

 

Inštalácia bezpečnostného systému v chráme v Pętnej

Partner projektu realizoval naplánovanú aktivitu.

 

Inštalácia audio sprievodcu v chráme v Pętnej

Partner projektu realizoval naplánovanú aktivitu.

 

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 - 2013.
Copyright © 2010-2011 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov