zdch.grkatpo.sk - Záchrana drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste
http://zdch.grkatpo.sk/?spravy&id=9
Mapa stránokÚvod > Výstupy projektu > Správy
  Slovenčina   Polski

01.05.2011 | Daniel Dzurovčín | Čítanosť(1127)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu

Postup realizácie projektu za obdobie od 5. novembra 2010 do 4. februára 2011

Postup realizácie projektu za obdobie od 5. novembra 2010 do 4. februára 2011

Vedúci partner – Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov


Riadenie projektu

Táto aktivita je realizovaná priebežne. Počas monitorovaného obdobia boli za účelom riadenia a monitorovania priebehu projektu uskutočnené pracovné porady projektového tímu. Boli uskutočnené aj pracovné stretnutia so slovenskými a poľskými partnermi projektu, na ktorých bola vedúcim partnerom vykonaná kontrola priebehu projektu a súlad realizácie projektu so schváleným harmonogramom a rozpočtom. V rámci propagácie projektu bola aktualizovaná webstránka projektu, kde boli doplnené nové informácie o priebehu projektu.


Verejné obstarávanie

Na základe platnej legislatívy sú priebežne vyberaní najvhodnejší dodávatelia všetkých prác a služieb pre jednotlivé aktivity za podmienok najlepšieho a najefektívnejšieho hospodáranie s prostriedkami Európskej únie.


Workshop

V monitorovanom období sa uskutočnil pracovný workshop zameraný na odborné otázky ochrany a prezentácie drevených chrámov. Workshop sa uskutočnil v dňoch 10. – 11. 12. 2010 v Prešove za účasti všetkých partnerov projektu, odborníkov a ďalších správcov drevených chrámov z Poľska a Slovenska.


Vypracovanie propagačných materiálov

Počas monitorovaného obdobia bola zrealizovaná grafická príprava brožúriek o drevených chrámoch ako aj grafický návrh maľovanej mapy drevených chrámov poľsko-slovenského pohraničia a pamätnej tabule. Z dôvodu dočasného nedostatku finančných zdrojov bola uhradená len časť faktúry za výrobu máp. Zvyšná časť bude uhradená v nasledujúcom monitorovacom období.

 

Projektový partner 1 – Gréckokatolícka cirkev, farnosť Bardejov


Renovácia chrámu Tročany

V sledovanom monitorovacom období sa pokračovalo v prácach na oprave dreveného chrámu v Tročanoch. Počas tohto obdobia dodávateľská firma dokončila opravu stavby. Odovzdanie spomenutých prác bolo 30. októbra 2010 a následne na to bola vystavená faktúra, ktorá bola uhradená.

Prebehla aj časť reštaurátorskych prác na základe zmluvy o dielo, ktorá bola podpísaná v tomto monitorovacom období. Bola vystavená a uhradené faktúra. Tieto práce by mali byť ukončené do marca 2011.


Inštalácia bezpečnostných systémov

Bolo uskutočnené verejné obstarávanie. S výhercom súťaže bola podpísaná zmluva. Dodávateľ zrealizoval dohodnutú aktivitu a následne vystavil faktúry. Faktúry boli v danom monitorovacom období aj uhradené.


Inštalácia audiosprievodcu

Po vykonaní verejného obstarávania prebehla inštalácia techniky pre audiosprievodcu. Po uskutočnení prác bola faktúra uhradená. Aktivita bude úplná po vyrobení audio sprievodcu na CD Vedúcim partnerov v rámci jeho aktivity Vypracovanie propagačných materiálov.

 

Projektový partner 2 – Gréckokatolícka cirkev, farnosť Hunkovce

V sledovanom období PP2 nemal naplánované žiadne aktivity. Partner spolupracuje s ostatnými partnermi na realizovaní aktivít projektu.

 

Projektový partner 3 – Gréckokatolícka cirkev, farnosť Kružlov


Inštalácia audiosprievodcu

V minulom monitorovacom období bola táto aktivita zrealizovaná podľa schváleného harmonogramu. Keďže faktúra bola uhradená až v tomto období, partner teraz žiada o refundáciu nákladov. Táto aktivita bude kompletná po dodaní CD sprievodcu Vedúcim partnerom v rámci jeho aktivity.

 

Projektový partner 4 – Gréckokatolícka cirkev, farnosť Lukov


Inštalácia audiosprievodcu

V minulom monitorovacom období bola táto aktivita zrealizovaná podľa schváleného harmonogramu. Keďže faktúra bola uhradená až v tomto období, partner teraz žiada o refundáciu nákladov. Táto aktivita bude kompletná po dodaní CD sprievodcu Vedúcim partnerom v rámci jeho aktivity.

 

Projektový partner 5 – Gréckokatolícka cirkev, farnosť Kapišová

V sledovanom období PP5 nemal naplánované žiadne aktivity. Partner spolupracuje s ostatnými partnermi na realizovaní aktivít projektu.

 

Projektový partner 6 – Fundacja im. metropolity Andrzeja Szeptyckiego ITAJ


Verejné obstarávanie

Bola vybraná najlepšia ponuka na vykonanie technickej auditu.


Zamestnanci

V priebehu účtovného obdobia neboli vykonané žiadne platby pre koordinátora. Platba bude vysporiadaná jednorázovo v poslednom štvrťroku tohto projektu. Koordinátor projektu súhlasil s týmto návrhom.


Technické zdokumentovanie

Aktivita bola úplne zrealizovaná a ukončená. V rámci aktivity bolo vykonané fotografické zdokumentovanie 8 chrámov zapojených do projektu na poľskej strane. Materiály boli vykonané v digitálnej podobe a boli odovzdané vedúcemu partnerovi na ďalšie použitie.

 

Projektový partner 7 – Parafia greckokatolicka p. w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Łosiu

V sledovanom období PP7 nemal naplánované žiadne aktivity. Partner spolupracuje s ostatnými partnermi na realizovaní aktivít projektu.

 

Projektový partner 8 – Parafia greckokatolicka p. w. Świętej Paraskewy w Nowicy

V sledovanom období PP8 nemal naplánované žiadne aktivity. Partner spolupracuje s ostatnými partnermi na realizovaní aktivít projektu.

 

Projektový partner 9 – Parafia greckokatolicka p. w. Świętego Michala Archaniola w Przysłopiu

V sledovanom období PP9 nemal naplánované žiadne aktivity. Partner spolupracuje s ostatnými partnermi na realizovaní aktivít projektu.

 

Projektový partner 10 – Parafia greckokatolicka p. w. Świętego Dymitra w Śnietnicy

V sledovanom období PP10 nemal naplánované žiadne aktivity. Partner spolupracuje s ostatnými partnermi na realizovaní aktivít projektu.

 

Projektový partner 11 – Parafia greckokatolicka p. w. Świętej Paraskewy w Uściu Gorlickim

V sledovanom období PP11 nemal naplánované žiadne aktivity. Partner spolupracuje s ostatnými partnermi na realizovaní aktivít projektu.

 

Projektový partner 12 – Parafia greckokatolicka p. w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Gładyszowie

V sledovanom období PP12 nemal naplánované žiadne aktivity. Partner spolupracuje s ostatnými partnermi na realizovaní aktivít projektu.

 

Projektový partner 13 – Parafia greckokatolicka p. w. Świętej Paraskewy w Pętnej

Partner projektu realizoval naplánované aktivity. Do termínu podania Správy o postupe realizácie projektu však neobdržal certifikát prvostupňovej kontroly za sledované obdobie. Oprávnené výdavky si bude nárokovať v nasledujúcom monitorovacom období.V sledovanom období partner obdržal certifikát výdavkov za aktivity projektu v období 01.03.2010 do 04.08.2010. Partner zrealizoval úvodnú konferenciu, vydal zborník z konferencie a renováciu elektroinštalácie v chráme v Petnej.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 - 2013.
Copyright © 2010-2011 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov